Zespół

Poznaj naszych specjalistów. To oni zadbają o rozwój Twojej firmy!

dr Marcin Pawlak

dr Marcin Pawlak

Prezes Zarządu, Partner

dr Marcin Pawlak

dr Marcin Pawlak

Prezes Zarządu, Partner

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Adiunkt na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu wyceny inwestycji i przedsiębiorstw. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Specjalizuje się w analizie ryzyka i symulacyjnych metodach wyceny (temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych). W ramach prowadzonej działalności naukowej zajmował się realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, Standardy wyceny przedsiębiorstw, Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo. Wiceprezes Fundacji Naukowej Instytut Zarządzanie Finansami.

Autor i współautor opinii sądowych i projektów konsultingowych z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej i finansowej oraz oceny efektywności inwestycji. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu ekonomii i finansów Sądu Okręgowego w Warszawie, powoływany w sprawach dotyczących m.in. wycen znacjonalizowanego po II WŚ mienia i aktualizacji wartości szkody do cen aktualnych. Uczestniczył w opracowaniu Strategii Miasta Szczecina 2025, Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz planów restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w ramach programu Horizon EIC Accelerator.

dr Michał Grudziński
dr Michał Grudziński

dr Michał Grudziński

Partner

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej i efektywności rynków kapitałowych. Realizował projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym oraz Standardy wyceny przedsiębiorstw.

W latach 2008-2009 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, jako współautor sporządzał raporty dotyczące polskiego rynku kapitałowego. W latach 2009 – 2010 uczestniczył w opracowaniu planów restrukturyzacji publicznych zakładów zdrowotnych w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Od 2011 r. jest ekspertem Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziedzinie analizy ekonomiczno-finansowej i bankowości. Od 2012 r. wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Jest autorem ponad 100 opinii sporządzonych na zlecenie sądów, prokuratur i organów administracji skarbowej.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Jest współautorem Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego ­– Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Był wykładowcą kursu i autorem egzaminu z zakresu wyceny aktywów niematerialnych organizowanego przez Izbę Rzeczoznawców Majątkowych w Bułgarii (Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria). Współzałożyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Przemysław Piechota
Przemysław Piechota

Przemysław Piechota

Partner

Magister nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: bankowość inwestycyjna. Posiada 14 lat doświadczenia w management consultingu w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw na potrzeby fuzji i przejęć, ocena efektywności inwestycji, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, tworzenie biznesplanów, pozyskiwanie i negocjacje z inwestorami i dostarczycielami kapitału dłużnego, emisja akcji na NewConnect, wsparcie w sporach gospodarczych w zakresie oceny przyczynowości w sensie ekonomicznym i szacowania utraconych korzyści, due diligence finansowe, optymalizacja systemów controllingowych i tworzenie narzędzi do optymalizacji budżetów inwestycyjnych).

Pracował na rzecz podmiotów z kilkunastu branż, od start-upów po grupy kapitałowe o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld PLN. Kierował zespołami ekspertów odpowiedzialnymi m.in. za opracowanie narzędzi i procedur korporacyjnych na potrzeby optymalizacji wieloletniej strategii inwestycyjnej o wartości kilku mld PLN, stworzenia biznesplanu na potrzeby dofinansowania grupy kapitałowej kwotą 1,2 mld PLN (zakończone sukcesem), wyceny grupy kapitałowej z sektora przemysłowego składającej się z ponad 40 podmiotów (2-krotnie).

Wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej i wyceny utraconych korzyści.

Wiceprezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, działającej w obszarze oświaty i edukacji; były Wiceprezes Zarządu i Partner w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.

Biegła znajomość języków angielskiego, włoskiego i francuskiego, podstawowy niemiecki i rosyjski.

Grzegorz Gawlik

Grzegorz Gawlik

Partner

Grzegorz Gawlik

Grzegorz Gawlik

Partner

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Praktyk z ponad 16 letnim doświadczeniem specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw, inwestycjach i analizie strategicznej. Zarządzający i uczestnik kilkudziesięciu projektów konsultingowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansowego due diligence, a także przekształceń kapitałowych, emisji instrumentów finansowych, pozyskiwania kapitału od inwestorów branżowych i finansowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Autor licznych opinii oraz recenzji z zakresu poprawności metodycznej raportów z wycen przedsiębiorstw.

Wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, organizacji i zarządzania.

Współzarządzający koinwestycyjnym funduszem VC Pomerangels ASI S.A. Członek Komitetu Doradczego Funduszy Jeremie 2 Województwa Zachodniopomorskiego. Menedżer i menedżer zarządzający w firmach konsultingowych Finacial Management Services oraz Zarzecki i Wspólnicy. Wpisany na listę niezależnych ekspertów gospodarczych NCBR i KPRM. W przeszłości Główny Menedżer Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „Pomeranus II”, Zarządzający Funduszem Seed Capital „Pomeranus Seed” przy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Ekspert TTsupport Sp. z o.o., który dokonał wyceny kilkunastu technologii na potrzeby ich komercjalizacji.

Uczestniczył w ponad 50 projektach z zakresu wyceny aktywów dotyczących różnych sektorów gospodarki (m.in.: przemysł stalowy, przemysł stoczniowy, sektor energetyczny, przemysł papierniczy, TSL, sektor medyczny, sektor nieruchomości, ICT, sektor finansowy, usługi prawnicze oraz usługi komunalne); współautor ekspertyz sporządzanych na potrzeby sporów regulacyjnych dotyczących nadużywania pozycji dominującej (czołowy w Polsce związek sportowy); wieloletnie doświadczenie w zakresie szacowania szkód gospodarczych na potrzeby postępowań sądowych i pozasądowych.

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista w zakresie opcji realnych, wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, oceny efektywności inwestycji i analizy ryzyka. Autor licznych publikacji naukowych. Kierownik i główny wykonawca wielu projektów badawczych, w tym m.in.: „Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo”, „Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw”, „Standardy wyceny przedsiębiorstw”.

Od ponad 30 lat zajmuje się działalnością doradczą. Uczestniczył w przygotowaniu pakietów informacyjnych dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w programie powszechnej prywatyzacji. Posiada w doświadczenie nadzorowaniu, zarządzaniu i restrukturyzacji organizacyjno-finansowej podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Jest autorem licznych analiz ekonomiczno-finansowych, wycen i planów restrukturyzacji.

Katarzyna Zioło

Katarzyna Zioło

Manager Operacyjny

Katarzyna Zioło

Katarzyna Zioło

Manager Operacyjny

Magister nauk społecznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Zarządzanie, specjalizacja: Business Management. Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie na kierunku Zarządzanie finansami i controlling.

Od 2015 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty w obszarze analizy procesów biznesowych, kontrolingu i księgowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy finansowej, w tym analizy śledczej.

Współautorka biznesplanów, analiz finansowych, kalkulacji kredytowych oraz opinii wykonywanych na zlecenie sądów, prokuratur i policji w zakresie kontrolingu śledczego.

W poprzednich latach pełniła funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w spółkach handlowych.

Aktualnie członek zespołu Pomerangels ASI S.A.

Wiktoria Chybowska

Wiktoria Chybowska

Starszy Analityk Biznesowy

Wiktoria Chybowska

Wiktoria Chybowska

Starszy Analityk Biznesowy

Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Ekonomia, specjalność: Analityk Biznesu. Doktorantka w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współautorka wycen przedsiębiorstw, wycen znaków towarowych, analiz rynkowych oraz badań kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła w tworzeniu kalkulacji kredytowych oraz opinii tworzonych na potrzeby postępowań sądowych i skarbowych.

Interesuje się wyceną przedsiębiorstw, oceną efektywności inwestycji i analityką gospodarczą.

Marcin Magac

Marcin Magac

Analityk biznesowy

Marcin Magac

Marcin Magac

Analityk biznesowy

Magister Nauk Ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja: analityk biznesu. Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współautor wycen przedsiębiorstw, analiz rynkowych i badań kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w tworzeniu opinii na potrzeby postępowań sądowych oraz zleceń prywatnych.

Mariola Kapczyńska
Mariola Kapczyńska

Mariola Kapczyńska

Specjalistka do spraw kadrowo-podatkowych posiadająca kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

W latach 1995- 2004 jako doradca podatkowy (wpis Ministra Finansów na listę doradców podatkowych nr 09368) prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych, dokumentacji płacowo-kadrowej oraz rozliczeń z ZUS i US.

Kilkuletnie zatrudnienie w Poczcie Polskiej SA Region w Szczecinie, gdzie między innymi pełniła bezpośredni nadzór na kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników, monitorowała przebieg realizacji planów sprzedażowych i projektów optymalizujących pracę służby doręczeń oraz pracowników eksploatacji, dzięki któremu zdobyła praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 2016 r. do chwili obecnej zatrudniona w biurze rachunkowym na stanowisku specjalistki do spraw kadrowo-podatkowych.

Izabela Kropińska-Wojtasiak
Izabela Kropińska-Wojtasiak

Izabela Kropińska-Wojtasiak

Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: finanse i rachunkowość w biznesie.
Od 2018 roku zatrudniona na stanowisku księgowej.

Magdalena Składowska
Magdalena Składowska

Magdalena Składowska

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl