Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Adiunkt na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu wyceny inwestycji i przedsiębiorstw. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Specjalizuje się w analizie ryzyka i symulacyjnych metodach wyceny (temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych). W ramach prowadzonej działalności naukowej zajmował się realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, Standardy wyceny przedsiębiorstw, Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo. Wiceprezes Fundacji Naukowej Instytut Zarządzanie Finansami.

Autor i współautor opinii sądowych i projektów konsultingowych z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej i finansowej oraz oceny efektywności inwestycji. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu ekonomii i finansów Sądu Okręgowego w Warszawie, powoływany w sprawach dotyczących m.in. wycen znacjonalizowanego po II WŚ mienia i aktualizacji wartości szkody do cen aktualnych. Uczestniczył w opracowaniu Strategii Miasta Szczecina 2025, Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz planów restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w ramach programu Horizon EIC Accelerator.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl